Wednesday, February 20, 2013

Mashiach and Religious Coercion?

Rambam's classic identification of Mashiach, in Mishneh Torah, Hilchot Melachim 11:4, goes:ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ד', הרי זה בחזקת שהוא משיח

Which I would translate into English as:
 
Should a king arise from the house of David, who will study Torah and perform mitzvot as did David his ancestor, following the written and spoken Torah, and should he compel all of Israel to walk in its ways and strengthen it, and should he fight the wars of G-d, then it may be assumed that he is Mashiach.

So here is my question: What does "compel" mean? What did it mean for Rambam, and what does it mean for us? What do we expect to happen tomorrow, when Mashiach comes?

8 comments:

 1. Have you looked at other places the Rambam uses the root of "compel" in the same binyan where the definition may be more clear?

  ReplyDelete
 2. 1. רמב"ם הלכות נדרים פרק יג הלכה ה
  ומהו הביטול שיכוף אותה לעשות דבר שאסרה אותו, אבל ההפרה אינו כופה אותה אלא מפר לה ומניחה אם רצתה עושה ואם רצתה אינה עושה.

  2. רמב"ם הלכות איסורי מזבח פרק ז הלכה יא
  ומאחר שכולן כשרין למנחות למה נמנו, כדי לידע יפה שאין למעלה ממנו והשוה והפחות שהרוצה לזכות עצמו יכוף יצרו הרע וירחיב ידו ויביא קרבנו מן היפה המשובח ביותר שבאותו המין שיביא ממנו, הרי נאמר בתורה והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו ומחלביהן וישע י"י אל הבל ואל מנחתו, והוא הדין בכל דבר שהוא לשם האל הטוב שיהיה מן הנאה והטוב, אם בנה בית תפלה יהיה נאה מבית ישיבתו, האכיל רעב יאכיל מן הטוב והמתוק שבשולחנו, כסה ערום יכסה מן היפה שבכסותו, הקדיש דבר יקדיש מן היפה שבנכסיו וכן הוא אומר כל חלב ליי' וגו'. סליקו להו הלכות איסורי המזבח.

  3. רמב"ם הלכות שכנים פרק ד הלכה ז
  התנו ביניהם דבר זה אם נשאר בגובה הבית כדי שיקח אדם חבילה בינונית על ראשו ויכנס בה תחת קורות אלו שנעקמו אינו סותר, ואם אינו יכול להכנס בה עד שיכוף את ראשו סותר ומתקן ובונה ואין בעל העלייה יכול לעכב שהרי התנו ביניהם תחלה.

  4. רמב"ם הלכות מלוה ולוה פרק כג הלכה יז
  מי שהוציא שטר חוב במנה ואמר עשו לי ממנו שנים בחמשים חמשים אין עושין שזכות הוא ללוה להיות הכל בשטר אחד שאם יפרענו מקצת נמצא שטרו פגום, וכן אם הוציא שני שטרות בחמשים חמשים ואמר עשו לי אותן במאה אין עושין לו אלא עושין לו קיום לכל אחד ואחד שזכות הוא ללוה להיות שנים שלא יכוף אותו בדין בפעם אחת לגבות הכל.

  5. רמב"ם הלכות מלכים פרק יא הלכה ד
  ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה', הרי זה בחזקת שהוא משיח, אם עשה והצליח ונצח כל האומות שסביביו ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל הרי זה משיח בודאי. ואם לא הצליח עד כה או נהרג בידוע שאינו זה שהבטיחה עליו תורה והרי הוא ככל מלכי בית דוד השלמים הכשרים שמתו. ולא העמידו הקב"ה אלא לנסות בו רבים שנאמר ומן המשכילים יכשלו לצרוף בהן ולברר וללבן עד עת קץ כי עוד למועד. אף ישוע הנצרי שדמה שיהיה משיח ונהרג בבית דין, כבר נתנבא בו דניאל שנאמר ובני פריצי עמך ינשאו להעמיד חזון

  KT
  Joel Rich

  ReplyDelete
 3. This may be akin to the idea of HaShem's holding Har Sinai over us at Matan Torah. That is, exposure to Mashiach would be such a vivid, transformative experience as to "compel" us to fall in line.

  It could also be an general expression of Mashiach restoring order in place of the communal chaos we often see now.

  ReplyDelete
 4. Depends on what "compel" means.
  The government, for example, compels me to stop at red lights even in the middle of the night when no other cars are in sight.
  One assumes that Moshiach will establish a constitutional government in which he serves as king and the Sanhedrin serves as the supreme court with the written Torah being the constitution and the Oral Torah being the law of the land.
  And if that's so, if kashrus becomes the law of the land for example, then everyone is compelled to keep kosher.

  ReplyDelete
 5. An excerpt from a talk by the Lubavitcher Rebbe, Devarim 5715 (free translation; any errors are mine):

  "This compulsion that Moshiach will accomplish need not mean a forcible one; it can be done verbally. Indeed, it can be along the lines where Person A says something in a certain place, and Person B doesn't even hear it, yet that statement destroys the hold that B's yetzer hara had on him. This is similar to how R. Schneur Zalman of Liadi describes his teacher making a statement even when none of his disciples were there to hear it; the very act of expressing it in speech made it able to affect the world."

  ReplyDelete
 6. Russell-
  What do you think of Joel's list?

  Bob-
  Of course, that assumes that this benign approach is the proper explanation of that rather remarkable Talmudic passage!

  Garnel-
  Interesting approach, thanks.

  Anonymous 2:04 PM-
  Fascinating; is the sichah available on-line?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Yes, here.

   Although, for completeness' sake, it's also worth quoting something the Rebbe said a few weeks earlier on this topic (Chukas-Balak 5715, in a discussion about "atchalta di-geulah"):

   "'Compel' doesn't mean that we put Torah and mitzvos up for a vote and let the majority decide. It means that even if there is only one single Jew who recognizes the truth of Torah, he has the power to compel the entire Jewish people to do so! Not only in public, but even in people's private homes: he might go into someone's house and compel them to keep Shabbos and kashrus; and should he see that this household doesn't have separate dishes for meat and milk - why, he'll take those dishes and break them. That is the kind of self-confidence about Judaism that will exist in the era of Moshiach!"

   Delete