Tuesday, January 15, 2013

A Parenting ClassOn Tuesday evening I am to lead a session on parenting and compromise - reaching our educational goals for our children and dealing with resistance along the way. Here is the source sheet I have prepared:

Diagnosis: Is it all a misunderstanding?
1.         R' Yosef Albo, Sefer haIkkarim 1:1
מי שהוא מחזיק בתורת משה ומאמין בעקריה, וכשבא לחקור על זה מצד השכל והבנת הפסוקים הטהו העיון לומר שאחד מן העקרים הוא על דרך אחרת... אין זה כופר, אבל הוא בכלל חכמי ישראל וחסידיהם, אף על פי שהוא טועה בעיונו, והוא חוטא בשוגג וצריך כפרה.
Someone who holds to Moses’s Torah and believes its fundamentals, and then is fooled in his examination when he approaches the Torah by examining the verses and using his own mental faculties, such that he says one of the fundamental principles is different…he is not a “Kofer.” He is included among the pious sages of the Jews, even though he errs in his examination. He sins accidentally, and he must atone for it.

2.         Midrash Tanchuma Pekudei 9
כיון שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה לעשות את המשכן... אמרו הנשים מה יש לנו ליתן בנדבת המשכן, עמדו והביאו את המראות והלכו להן אצל משה, כשראה משה אותן המראות זעף בהן, אמר להם לישראל טולו מקלות ושברו שוקיהן של אלו, המראות למה הן צריכין, א"ל הקב"ה למשה משה על אלו אתה מבזה, המראות האלו הן העמידו כל הצבאות הללו במצרים טול מהן ועשה מהן כיור נחשת וכנו לכהנים שממנו יהיו מתקדשין הכהנים
When Gd told Moshe to create the Mishkan… the women asked, 'What can we donate for the Mishkan collection?' They stood and brought their mirrors to Moshe. When Moshe saw the mirrors, he raged at them, telling the Jews, 'Take sticks and break their legs! For what purpose would we need these mirrors?' Gd said to Moshe, 'Moshe! You degrade these things? These mirrors are what created the multitudes of Jews in Egypt! Take the mirrors from them, and make from them the copper sink and its base for the kohanim, with which the kohanim will sanctify themselves.'

Re-directing the child: Giving the child the tools to respond differently
3.         Talmud, Sanhedrin 8a
כתיב +דברים ל"א+ כי אתה תבוא וכתיב כי אתה תביא אמר רבי יוחנן אמר לו משה ליהושע אתה והזקנים שבדור עמהם אמר לו הקדוש ברוך הוא טול מקל והך על קדקדם דבר אחד לדור ואין שני דברין לדור
R' Yochanan said: Moshe told Yehoshua, 'You and the generation's elders will do this.' Gd said, 'Take a stick and strike them on their skulls! There is one leader, not two, for a generation.'

4.         Tosafot Bava Metzia 69b
דוקא הכא לפי שהיה לו פתחון פה לחשדו קאמר דצריך לאודועיה משום והייתם נקיים מד' ומישראל (במדבר לב) אבל בעלמא לא
Rav Pappa was required to explain his actions here, specifically, under the principle of 'You shall be innocent from Gd and Israel,' because the litigant had reason to suspect him. Generally, he would not be required to do so.

5.         Talmud, Berachot 32a
אמרי דבי רבי ינאי כך אמר משה לפני הקב"ה רבש"ע בשביל כסף וזהב שהשפעת להם לישראל עד שאמרו די הוא גרם שעשו את העגל
Moshe said before Gd, 'Master of the universe! The silver and gold You flowed upon the Jews until they said די is what caused them to create the calf!'

6.         Midrash, Avot d'Rabbi Natan 12
כשהיה אהרן מהלך בדרך פגע [לו באדם רע או] באדם רשע ונתן לו שלום. למחר בקש אותו האיש לעבור עבירה אמר אוי לי איך אשא עיני אחר כך ואראה את אהרן בושתי הימנו שנתן לי שלום. ונמצא אותו האיש מונע עצמו מן העבירה.
When Aharon travelled and encountered a wicked person, he greeted him. The next day, when the man wished to sin, he said, ‘Woe is me! How will I lift my eyes after this and see Aharon? I am embarrassed before him, for he greeted me.’ And so that man would keep himself from sinning.

Re-directing the parent: Knowing how to manage the blowup
7.         Bamidbar 11:29
ויאמר לו משה המקנא אתה לי ומי יתן כל עם ד' נביאים כי יתן ד' את רוחו עליהם:
Are you outraged for me? I wish the entire nation of Gd would be prophets, with Gd inspiring them!
8.         Talmud, Berachot 27b
אמר ליה יהושע עמוד על רגליך... היה רבן גמליאל יושב ודורש ורבי יהושע עומד על רגליו עד שרננו כל העם ואמרו לחוצפית התורגמן עמוד ועמד אמרי עד כמה נצעריה וניזיל בראש השנה אשתקד צעריה בבכורות במעשה דרבי צדוק צעריה הכא נמי צעריה תא ונעבריה
The nation said: How long will he continue to pain R' Yehoshua? Last Rosh haShanah he pained him, in Bechorot [36a, in the story of R' Tzaddok's bechor] he pained him, now he pained him – let us remove him.

9.         Midrash, Bereishit Rabbah 48:13
ויתן אל הנער זה ישמעאל בשביל לזרזו במצות.
'And he gave it to the young man' - This is Yishmael; it was to energize him in mitzvot.

10.      Netziv to Bamidbar 24:6
כל גן יש בו מין א' שהוא העיקר, אלא שסביביו נזרע עוד הרבה מינים מעט מעט. כך כל איש ישראל מלא מצוות ד' אבל כל א' יש לו מצוה א' ביחוד להיות נזהר בה ביותר כדאיתא במכילתא פ' בשלח רנ"א כל העושה מצוה א' באמנה זוכה וכו' ובירושלמי קידושין סוף פ' א' על המאמר כל העושה מצוה א' מטיבין לו וכו' ומפרש בירושלמי שעושה מצוה א' בזהירות יתירה.
Each garden has one central variety, and small quantities of other varieties are planted around it. So, too, each Jew is filled with the mitzvot of Gd, but each has one special mitzvah in which he is extra careful, as is seen in Mechilta [Beshalach 251], “One who performs a single mitzvah, faithfully, is worthy of Divine inspiration.” And in Yerushalmi [Kiddushin 1:9], regarding the statement, ‘One who performs a single mitzvah is given good things,’ they explain that this refers to a person who designates a single mitzvah for himself, and never violates it.

11.      Ramban to Sefer haMitzvot, Omitted Aseh #5
מצוה חמישית שנצטוינו כשנצור על עיר להניח אחת מן הרוחות בלי מצור שאם ירצו לברוח יהיה להם דרך לנוס משם כי בזה נלמוד להתנהג בחמלה אפילו עם אויבינו בעת המלחמה ובו עוד תקון שנפתח להם פתח שיברחו ולא יתחזקו לקראתינו שנ' (מטות לא) ויצבאו על מדין כאשר צוה ד' את משה ודרשו בספרי הקיפוה משלש רוחותיה ר' נתן אומר תן להם רוח רביעית שיברחו. ואין זו מצות שעה במדין אבל היא מצוה לדורות בכל מלחמת הרשות. וכן כתב הרב בחבורו הגדול בהלכות מלכים ומלחמותיהם (פ"ו ה"ז):
We are instructed to leave a direction open, unsieged, when we besiege a city, so that they should have the means of flight. This way we will learn to act with mercy even upon our enemies in war. Also, this is advantageous in opening a path through which they will flee, rather than strengthen themselves against us…

Educating without alienating
12.      Talmud, Bava Batra 21a
התקינו שיהו מושיבין בכל פלך ופלך ומכניסין אותן כבן ט"ז כבן י"ז ומי שהיה רבו כועס עליו מבעיט בו ויצא עד שבא יהושע בן גמלא ותיקן שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר ומכניסין אותן כבן שש כבן שבע
They then enacted that the people of each region would establish teachers. They would bring in students at the age of 16 or 17, and then if the teacher got upset at the student the student would simply lash out and leave. Yehoshua ben Gamla enacted that they should have teachers in every land and in every city, and bring in students at age 6 or 7.

13.      Talmud, Kiddushin 30a
חנוך לנער על פי דרכו ר' יהודה ורבי נחמיה חד אמר משיתסר ועד עשרים ותרתין וחד אמר מתמני סרי ועד עשרים וארבעה
'Train a youth according to his way' – R' Yehudah and R' Nechemiah debated: One said from 16 to 22, the other said from 18 to 24.

14.      Meiri to Kiddushin 30a
לעולם יהא אדם נותן לב תמיד להשגיח על עניני הבנים ולהתמיד בתוכחתם בין גדולים בין קטנים ומכל מקום הזמן הראוי להשתדל בתוכחת עד תכלית הוא משעה שהדעת מלבלב ויוצא עד שיעשה פרי והוא משיתסרי עד עשרים וארבע שקודם שיתסר אין לו דעת כל כך לקבל ואחר עשרים וארבע אינו נשמע
One should always set his heart to supervise his children and be consistent in educating them, whether old or young, but the appropriate time to work at educating them to the fullest is when their minds are developing to fruition, from 16 to 24. Before 16 he does not have sufficient intellect to accept, and after 24 he won't listen that much.

2 comments:

  1. You posted this at just the right time for me! #14 is just what I needed to see as I struggle to find the right way to deal with the issues that my 19 year old son is going through now.
    Thank you, really.

    ReplyDelete
  2. Glad to help! That Meiri certainly is interesting.

    ReplyDelete